ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

 

Έντυπα ενθύμια. Τεκμήρια λαϊκής ευλάβειας

 

  


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σειρά  Analecta Historica  - 11

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ,Έντυπα ενθύμια. Τεκμήρια λαϊκής ευλάβειας
.

Θεσσαλονίκη 2019.
 232 σελ.

ISBN
978-618-84248-3-8

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Αποστολικό  Βικαριάτο Θεσσαλονίκης Τηλ. 2310-835780 

E-mail: ioas17@otenet.gr

Βιβλιοπωλείο Καλού Τύπου  Σίνα 2 106 72 Αθήνα Τηλ. 210-3626091
E-mail: Kalostypos1932@gmail.com

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Η παρούσα έκδοση αναφέρεται, όπως είναι φυσικό, σε εικονά­κια με περιεχόμενο αποκλειστικά θρησ­κευτικό. Συγ­κεκριμένα εκτίθεται μια επιλογή από εικο­νά­­κια, διπλής όψης, που κυκλοφόρησαν στην Καθολική Εκκλησία της Ελλά­δας, προσ­παθώντας να υπάρχουν δείγματα από τα περισ­σότερα μέρη της χώρας. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις πρό­κειται για εικονάκια προερχόμενα από την Ιταλία και τη Γαλλία με κενή την πίσω πλευρά τους για να τυπωθεί με ελ­λη­νικό κείμενο. Σε μερικές περιπτώσεις το κείμενο είναι χει­ρόγ­ρα­φο και σε ελά­χιστες ακόμα συμπεριλήφθηκε κάποιο εικονάκι με ξενόγλωσσο κείμενο που αφορά όμως πρόσωπο ή τόπο της χώ­ρας μας. 

Τα εικονάκια συγκαταλέγονται σε εκείνα τα τεκμήρια λαϊκής ευλάβειας που φωτίζουν ενδιαφέρουσες πτυχές της ιστορίας της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα μας.

Στις σελίδες που ακολουθούν, τα τεκμήρια έχουν διαχωριστεί με βάση το περιεχόμενο και τη χρήση έκδοσής τους. Μια πρώτη κατηγορία, περιλαμβάνει εικονάκια ευλαβείας σε πρόσωπα και συναφείς μ’ αυτά εορτές (π.χ. Ιησούς Χριστός και εορτές της Αγίας Δωρεάς και της Ιεράς Καρδίας, Παναγία και θεομητορικές εορτές, διάφοροι Άγιοι και εννεαήμερά τους). Μια δεύτερη κα­τη­γορία είναι τα λεγόμενα ενθύμια τέλεσης ή επετείου Μυσ­τη­ρίων (Βάπτισης, Πρώτης Κοινωνίας, Χρίσματος, Γάμου, Χει­ρο­το­νίας) και μοναχικών όρκων. Μια τρίτη κατηγορία περι­λαμ­βάνει συγκεκριμένες θεματικές: μνημόσυνα, κλήσεις, ιερα­ποσ­τολές, οικουμενισμό, διάφορες ευλάβειες.

Στη συλλογή, η οποία αποτελείται από 420 τεκμήρια, συμ­πε­ρι­λήφθηκαν και μερικά παλαιά δίπτυχα ή τρίπτυχα ευλαβείας ή ικεσίας με τη μορφή κάποιου αγίου.

Στον ουσιαστικό εμπλουτισμό του υλικού που δημοσιεύεται, συνέβαλε καθοριστικά η πλούσια συλλογή από εικονάκια του π. Σεβαστιανού Φρέρη sj, ο οποίος πρόθυμα την έθεσε στη διά­θε­σή μου. Θερμά τον ευχαριστώ.

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Πρόλογος ………………………………………………………………………… 3

Εισαγωγή ………………………………………………………………………… 5

Εικονάκια ευλαβείας στον Ιησού Χριστό …………………………. 11

Εικονάκια ευλαβείας στην Παναγία και θεομητορικών εορτών  21

Εικονάκια ευλαβείας σε αγίους ………………………………………….. 33

Ενθύμια Βάπτισης, Πρώτης Κοινωνίας, Χρίσματος ……………… 57

Ενθύμια χειροτονιών και επετείων τους …………………………….. 65

Ενθύμια μοναχικών όρκων ……………………………………………… 137

Εικονάκια για τις κλήσεις ………………………………………………… 159

Εικονάκια για τις ιεραποστολές ……………………………………….. 165

Εικονάκια για τον οικουμενισμό ………………………………………. 169

Εικονάκια φιλανθρωπίας ………………………………………………….. 173

Ενθύμια εκδημιών κληρικών-μοναχών …………………………….. 177

Εικονάκια μνημοσύνων …………………………………………………… 193

Εικονάκια διαφόρων ευλαβειών και περιστάσεων ……………. 205

 

 

 
©2007 Catholic Church in Greece